گرامیداشت زنان ایرانی در هشتم مارچ در اورنج کانتی و در نهم مارچ در لوس آنجلس برگزار میشود.