در انتخابات سال ۱۳۹۳ افغانستان مردم باید با آگاهی سیاسی رای اعتماد خودرا به صندوقها بیاندازند ُ اگر از کاندید ها شناخت کافی ندارند به کلپ های برنامه ساز موفق جناب شفیع عیار گوش دهند و کاندید هارا شناخته اعتماد نمایند ُبه کلپ ۱۵۱ جناب عیار گوش نماید .