بقای امروز وعظمت فردای ما دروحدت ملی ماست : نويسنده: بخت بیک میرزاده