هشتم مارچ روز داد خواهی حقوقی زنان جهان را برای همه زنان جهان بخصوص زنان همسایه و همزبانم با تقدیم شعر از فریدون مشیری شاد باش میگویم : لینا مشتری

70c0d83350040c412b08785b23f5952a

نـــه همين غمكده، اي مرغــك تنهـــا قفـــس اســـــت

گـــر تــــو آزاد نبـاشــي همـــــه دنيــــا قفـــس اســـــت

تــــا پـــــر و بـــال تــــو و راه تمـاشـــا بستــــه اســــت

هـــر كجـــا هســـت ، زميـن تــا بـه ثريـا قفــس اســـت

تـــــــا كـــــه نــــادان بــــه جهــــان حكــــمروايــــي دارد

همــــه جــــــا در نظـــــــر مـــردم دانـــا قفــس اســــت.

فــريـــدون مشيــــري