درود بر تمام زنان جهان ُ زنده و جاوید باد تاریخ مبارزات زنان حماسه افرین هشت مارچ : با اظهار سپاس از تمام زنان مبارز وطن که با پیکار های خسته ناپذیر شان همیشه در جهش اند ُ بدین وسیله هشتم مارچ را بری همه زنان و مادران تبریک وتهنیت میگویم .

کارت  تبریکی