ننگ انسانیت : ف بری

جنازه  افسران  اردو

باز مزدوران طالــــب بدعنـان        این غـــــلامان وحشیی دور زمان

جاهلانی بستــه با تیغ و سنــان        از تمــــدن دور به انسان بد گمان

همچوموم در پنجهء اهریمنان

جوی خون جاری نمودند درکنر      قتل عام کردنــــد بهـــرسیم و زر

دیــــن فروشان طماع و فتنه گر      ننگ انســـــان اند توهیــــــن بشر

از وفــــا و آدمیـــت بی نشان

میکنند با نام دین صـد فتنه ساز      قتل وغارت فرض دانند چون نماز

بهر تفتین وفریـب با رمز وراز      صحنه ساز حیلـــه و ســوز وگداز

انتحاری سازند از صد ها جوان

چونکه فاسد است زمام رهبری       نیست بر طالـــــب نظـــام داوری

خاینین را نیســـت حکم کیفری        قانون زور،مسنــــد خیره ســری

ملت مظلوم به دســـت ناکسـان

نا مسلمانان زاسلام دم زننــد           صد هزاران کفـر و آلام بر دمند

پیـــرو ابلیس و خـــدام شراند          وحشـی وبی رحم و بد نام وکرند

نام انسان نیست زیب طـــالبان