گوشه گیر نوشته نذیر ظفر

  نذیر ظفر به مهر روی تو در کوچه ها شهیر شدم

ز کلکِ مردم این شـــــهر زیر تیر  شدم

ز نو جوانی مرا هیــــچ یاد گاری نیست

در آستانه ِ طــــــــفلی ِ خویش پیر شدم

ز بسکه مشت تعصب بفرق خود خوردم

درین تـــــــغاره ِ دنیای  دون خمیر شدم

بفــــــــکر  لاله و گل ترک اشیان کر دم

ز بخــــت وارنه در این قفس اسیر شدم

درین چمــــــنکده آنقدر تیر و خون دیدم

که بـی ترانه و از ترس گوشه گیر شدم

کــــــــــنون لیاقـــت دیدار تست در جانم

که پخــــته گشتم و در عاشقی دبیر شدم

ورجینیا – امریکا