بیا نوروز ! بهرت انتظاریم — نوشته نذیر ظفر

گل  برای  تبریکی  نورزوز

 بیا نوروز با دست گــل افشان

دلی غمدیده گان را شاد گردان

بیا و کـــن تسلی مرد و زن را

بروب اشک یتــــیمان وطن را

بیا با اشک باران ؛ لاله افشان

بروی مرقـــــــــدِ پاکِ شهیدان

بیاو رنــــــــــگ پیروزی بیاور

شــــکوه و عشق نوروزی بیاور

بیا همـــــــدست با فصلِ بهاری

درین مـــــلت بپا کن بر قراری

بیا خا موش کن افــسانهء جنگ

به زنجیری ببند دیــوانهء جنگ

بیا با همــــــــــدلی ما را دوا کن

عــــــــطوفت را به دلها آشنا کن

بیا اعـــــــطا بکن سوغات شادی

که سالـــــــها میشود ما را ندادی

14/17/03 ورجینیا -امریکا