با ارسال این شعر بهاری سال نو و نوروز باستانی را بشما و سایت وزین و دست اندر کاران سایت وزین تان و کافه ملت نجیب افغان تبریک گفته بهار شگوفان و حجسته با ارامش و شادی تمنا دارم : نذیر ظفر

download

همـــه دارنــــــــد بدل ذوق تماشای بهار

تا بیاید نفـــــسی تــــــازه به همرای بهار

مر غکان نغمهء شادی به سر شاخ کنند

غنچه ها خنده کنان چشم به سیمای بهار

نر گسان ِ چمن از شوق قلم ها در دست

تا بگــــــــــیرند مکا فات به امضای بهار

لاله ساقـــــــی شده ایاغ طرب کرده بکف

سوسن و گل هــــمه مستانه ز مینای بهار

ابر اشک طرب از شادی ِ ایام به چشــــــم

گـــــهر مــــــــــهر بریزد همه در پای بهار

مظهر عشق بود چشم حقیقت بگشــــــــــــا

بنـــــگر جلـــــــــــوهء از خا لقِ یکتای بهار