هیچ کس در بی رحمی این حیوانات تحلیل کرده نمیتواند مگر جناب کرزی چنین تحلیل میکند که با کشته شدن دو طفل سردار احمد ُمیلونها طفل دیگر برای کسب علم به مکتب میروند .. چرا با کشتن طفل سردار ؟ مگر در خانواده کرزی طفلی برای کشتن وجود ندارد؟