آهنگ استاد امیر جان صبوری که از سوز دل میخواند برای آن بی رحمان که به جز کشتار ُ عشق ومحبت ندارند …باید بشنوند .

https://www.youtube.com/watch?v=k-IiLBfjZk8

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.