آهنگ استاد امیر جان صبوری که از سوز دل میخواند برای آن بی رحمان که به جز کشتار ُ عشق ومحبت ندارند …باید بشنوند .