انتخابات مبارک : انجیر فضل احمد افغان

   Untitled1انتخابات ۱۶حمل ۱۳۹۳را برای ملت با شهامت و قهرمان افغان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرضمیدارم، امروزخواهران و برادران رنجدیده و ستمدیده نهایت دوستداشتنی ما با پاها و سرهای  برهنه در ریزش بارش یکبار دیګر شجاعانه و بدون هراس در پای صندوقهای رائی رفتند تا با استفاده از حق مشروع خود زعیم آینده مادروطن خود را تعین و با رائی اعتماد خود نه تنها بار سنګین ای مسؤلیتهای ملی را بالای شانه های زعیم آینده میهن عزیز خود بګذارند بلکه به دشمنان ملت دلیر افغان بفهمانند که ملت افغان بیدار است دیګر فریب دشمنان نابکار را نمیخورند و در مقابل هر حیله و فریب متحدانه استاده ګی و برای شان با مشت آهنین جواب میدهند لهذا من ویجبه ملی،اخلاقی،انسانی،اسلامی و وجدانی خود میدانم که این مؤفقیت بزرګ ملی را از طی دل برای همه هموطنان ګرامی وعزیز تبریک و برای کاندید برنده از قبل نیز تبریک عرض و با تمنیات نیک  مؤفقیت شان را در امر ایجاد و حفظ وحدت ملی،خوشبختی و سعادت ملت نجیب و شریف افغان آرزو و افغانستان عزیز م  گلباغ  جهان  تنما میکنم . با عرض  حرمت  خداوند   حافظ  افغانستان  عزیز باشد.