محدث :مسعود حداد

 حداد

الا ای پرشکم از مغز خالی

نمی دانم که داری تو چه حالی

احادیث از شکم بیرون آری

کنی عرضه چو دوکان بقالی

خریداران همه از یک قماش اند

زملک ما تا بنگال وسومالی

زعلم حال پس اندازی نداری

بچسپیدی به این قاله وقالی

گهی ازمرگ گهی ازقبرگوئی

گهی هم از شراب احتمالی

محدث تو چرا خوار وذلیلی؟

به پشت نخل وانگور شمالی

چوتازیهاهمیشه کرده یی تو

تمام زندگی را ماستمالی

زدست این عقب افتاده ها من

دلم خون است ورنگم پرتقالی

خدا یا خود بحال شان کرم کم

بیرون آیند زاین گودال خالی

مسعود حداد

12 می 2014