گزيده‌اي از شعرهاي گئورگ تراكل 1914-1887 آه، ساعت تلخ زوال به اليس Elisپسر اليس، هنگامي كه توكاي سياه در جنگل سياه آواز مي‌خوانَد، خود همان زوال توست. لبهايت خنكاي چشمه‌اي نيلي و سنگلاخي را مي‌نوشند. ***شاپور احمدی

http://www.scribd.com/doc/223531368/Ah-Saate-Talkhe-Zaval-1