چوكي ها خاليست خالي، اعضاي مجلس ها كجاست : احمد سعيدي

 

189856589537c15bbce8f5 شب گذشته تلويزيون طلوع نيوز گزارشي از نشست وكلاي محترم در  مجلس نماينده گان داشت، اكثريت چوكي ها خالي بود از جمله اضافه تر از 245 نفر عضو مجلس نماينده گان در حدود 10 الي 15 نفر حضور داشتند. معاون دوم مجلس نماينده گان شكايت داشت كه روز ها مي گذرد اما نصاب تكميل نيست با خود گفتم شايد وكلاي محترم داوطلبانه در خدمت مردم باشند امتياز نمي گيرند باز فكر  كردم شايد چنين نباشد جهت روشن شدن حقيقت به يكي از وكلا تيلفون كردم بعد از احوال پرسي از امتياز وكلاي محترم پرسيدم برايم گفت، امتيازات را كه مي گيريم غنيمت است بلند تر از يکصدهزار افغاني معاش داريم همچنان معاش يك نفر راننده، چهار نفر محافظ و يك نفر سكرتر را نيز مي گيريم بعضي از ما چند نفر محافظ از وزارت محترم امور داخله يا

وزارت دفاع و رياست امنيت نيز دارند. الحمدلله شيشه هاي موتر هاي بعضي ما سياه است، پوليس را نيز مي توانيم تهديد كنيم تا شيشه هاي سياه را پاك نكند. بعداً پرسيدم جناب وكيل چرا وكلاي عزيز ما زياد غير حاضر اند كه باعث شرمساري است، گفت پشتدروازه هاي وزارت خانه ها سر گردان اند عرض كردم اگر كار مؤكلين شان باشد عيبي ندارد گفت،شايد تعدادي چنين باشد اما تعداد ديگري شركت ها، انجو ها و كار هاي ديگري دارند كه به مجلس نمي رسد. گفتم شما قانون گذاريد اين امتيازات را كه از بودجه بيت المال  اخذ مي نماييد حلال است يا حرام. برايم گفت، علماي دين در پارلمان حضور دارند تا كنون در اين باره فتوا صادر نكردند بهتر است  حلال و حرام را از آنها سوال كنيد، گفتم  پاي خود شان نيز در ميان است چطور فتوا خواهند داد گفت، پشت گپ نگرد سروده حافظ شيرازي را برايش خواندم .

مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر ميكنند

جناب وكيل صاحب كه با من صحبت داشت نيز خاموش نماند گفت، چو كفر از كعبه بر خيزد كجا ماند مسلماني …… براي وكيل صاحب گفتم، خير باشد خداوند پاك همۀ ما را به راه راست هدايت كند. بعداً قلم گرفتم خواستم وجدان خود را راحت بسازم و براي وكلاي محترم چيزي بنويسم، وكلاي محترم شايد شما بدانيد که وکیل ملك  ارباب وقریه دار نیست، وکیل ولایت دار ویا نماینده هزاران فرد درد دارو امید وار است.وکیل مردم اگر بداند  دارای ابهت وشکوه خاص است که نمی توان طور ساده از کنار نام آن گذشت.

چون وکیل گزینش بهترین ها در فهم، دانش، صداقت ،امانت داری ،دلسوزی وهمدردی است.

 لذا می توان گفت وکیل از لحاظ خصوصیت های شخصی عصاره وچکیده خوبی های اجتماع ویا مردمی است که وی را انتخاب نموده اند.چون وکیل متولی امور سائرین است ودر شرايط فعلی مسؤول امور بیش از صد ها هزار انسان محتاج، در مانده، یتیم بیوه زن وفقیر واجتماع محروم از حقوق وامتیازات شهر وندی..؟ وقتی وکیل را نماینده منتخب مورد تأيید واعتماد بیش از هزاران انسان واجد شرايط می دانیم وآن را شخص شایسته با مناعت وامانت دار پنداشته اند که امور خودرا به وی سپرده اند.یعنی شخصیتي که تفویض امور سائرین به آن تکیه کرده است گمانم صلاحیت نهایت خارق العاده است که انسان هاي دیگر دارای این ویژه گی نیستند به همه حال این خصوصیت های شخصی آن است وحال این وکیل باید چه نوع صلاحیت ها ومسؤولیت ها داشته باشد؟

در شرايط کنونی افغانستان اعضاي پارلمان ویا وکلا از جمع کل نفوس ولايت ها انتخاب مي شوند واین وکیل صلاحیت خودرا از کل نفوس ولایت مربوطه اش مي گيرد یعنی قدرت تمام نفوس از طریق باور واعتماد به یک فرد انتقال می کند که به همان تناسب مسؤولیت دارد.یک وکیل مسؤولیت دارد مسايل ذیل را روزانه نسبت به ولایت خود یاد داشت داشته باشد.

1- اول تعداد کل نفوس ولایت وبعد به طور تفکیک در ولسوالی ها وحتی قریه ها که هر ولسوالی دارای چه تعداد نفوس اعم از زن ومرد می باشد ودارای چه خصوصیت وکمبودات اند وچرا وی را انتخاب کرده اند وخود را در برابر تمام ایشان یکسان مسؤول احساس کند.

2- داشتن فهرست  شهدا وورثه آنها ومیزان نیاز مندی آنها در سر تاسر ولایت به همین تر تیب لست بیوه زنان وایتام ونیازمندان وچگونگی روابط بین طبقات واقشار جامعه.

3- داشتن فهرست از کمیت وکیفیت معارف وصحت عامه در تمام مناطق ویادداشت نیاز مندی های این دوبخش.مثلاً کمبود داکتر، دوا ویا معلم ولوازم درسی با تفکیک افراد بیسواد وبا سواد وسوادمتوسط وبه عین تر تیب ثبت وراجستر مریض هايی که بیشتر دامنگیر مردم است.

4- داشتن فهرست اطفالی که نسبت مشکلات اقتصادی محیط مکتب ومعارف را تر ک کرده اند وجستجو راه حل ها در سطح کل ولایت وبه عین تر تیب داشتن لست آن عده کساني که معتاد اند وزمان ومکان اعتیاد را باید با خود داشته باشند تا در رفع این معضل توجه نماید ویا به مراجع مربوط در تماس باشند.

5- یک وکیل مسؤولیت دارد وضعیت اقلیمی هر قسمت از مناطق ولایت خودرا درک کند وبداند که در کجا حاصلات للمی وآبی بهتر است ودر کجا به کمک های رشد زراعت اشد ضرورت احساس می شود وکدام نوع حبوبات در کدام قسمت از ولايت ها بیشتر ویا کمتر می شود وبه عین تر تیب در قسمت اشجار و درختان میوه دار ویا روئیدنی ها معلومات خودرا تکمیل کند. خلاصه باید بعد از وکیل شدن هم با مردم تماس داشته باشد قریه به قریه سفر کند واز حال مردم پرسان کند وتوانايی های خودرا به ایشان بیان نماید.

6- وکلا مسؤولیت دارند فهرست پروژه های روی دست وعملی شده ولایت شان را از قبیل سرک وبند، برق وآبگردان وتعمیرات دولتی وسکتوری وغیره را ثبت نموده اولویت هارا تشخیص وبعداً جهت رفع کمبودات برای شان پروژه های فوق العاده از مر کز مطالبه نمایند.

7- وکلای یک ولایت مسؤولیت دارند علاوه از خانه ملت در پارلمان برای خود یک بورد مشورتی تشکیل دهند و دفتر علیحده را در کا بل به کرایه بگیرند، هفته وار جلسات را با صاحب نظران واهل خبره ولایت شان داير کنند وضروریات را تشخیص ودر پارلمان مطرح نمایند واز غیر حاضری که یک نوع اهانت به مؤکلین است بپرهیزند.

8- وکلا مسؤولیت دارند بخاطر حفظ توازن بین زنان ومردان در بخش تحصیل چاره جويی کنند، مثلاً در ولايت هایي که سویه درسی پایان است ووسايل درسی وجود ندارد باید معیار نمرات شمولیت در مؤسسات عالی پایان آورده شود تا شانس شامل شدن دختران ولايت ها محروم در مؤسسات تحصيلی عالی بیشتر باشد. قسمي که  فعلاً در ولايت هاي غور، زابل، ارزگان، پکتیکا، بادغیس و بعضی ولايت هاي دیگر تا هنوز داکتران متخصص از قشر نسوان که بتواند مشکلات همان ولایت را همه جانبه حل کند وجود ندارد. گرچه از یکسال به اینسو خانم ثریا دلیل سر پرستی وزارت صحت عامه گام های مؤثر در این راه بر داشته که قابل قدر است. جهت سهولت بهتر باید این معضله با اخذ فر مان از رئیس جمهور حل شود تا زمینه شمولیت تعداد زیادي از طبقه اناث در دانشکده های طب ونرسنگ وقابله گي بیشتر شود وبه همین تریب در بخش معلمین وزارت معارف با ایجاد دارالمعلمین ها کار های سود مند را انجام داده است دوام این پروسه یک ضرورت عینی است.

9- وکلا باید بدانند که وزارت خانه ها سالانه چه مقدار بودجه انکشافی را به ولايت هاي شان تخصیص داده اند وتا چه پیمانه توازن وعدالت را بین ولايت ها رعایت کرده اند، اگر تبعیض وتفاوت وجود داشته باشد باید در برابر این بی عدالتی بیشترینفریاد را سر دهند. مثلاً وزارت انکشاف دهات در غور، بادغیس، پکتیکا، زابل، ارزگان، بدخشان و غیره سالانه چند پروژه حیاتی را اعمار کرده است ودر ولایت دیگر چقدر وبه عین تر تیب شهر سازی… در صورتی که عدالت رعایت نمی شود، اول فریاد خودرا در پارلمان بلند کند وبعد جلسات را در خارج از پارلمان دائر ودرد مردم خودرا با رسانه ها ومطبوعات شریک سازند.

10- وکلا مسأله مشارکت سیاسی واداری در نظام سیاسی کشور را نیز مورد مطالعه قرار داده علت محرومیت ولایت شان را از حکومت جویا شوند وبه عین ترتیب جلسات متعدد را به این منظور دائر وفریاد مظلومیت ومحرومیت خودرا به همه گوش های کر وهوش های بی خبر برساند.

اما متأسفانه در حال حاضر اكثريت از وكلاي محترم عوض وظيفه قانوني خويش مصروف وظايف شخصي و اقتصادي خود و خانواده خود مي باشد. بعضی از وکلا منتظر اند تا کسی از اقوام واقارب خودش بیاید وورق در خواستی بخاطر غصب زمین همسایه را تحویل دهد تا از محاکم امربگیرند ویا امر عفو آن را بخاطر جنایت که کرده از مقامات بگیرند ویا منحیث مامور عادی  ولایت مربوطه به خصوص در گمركات  مقرر نمایند.

 این وکالت نیست این اربابی قریه است، این افراد مي توانند به جای وکالت اربابی کنند و چوکی پارلمان را ديگر بند نیندازند. در حالي که وکیل نماینده کل ولایت است اما معلومات آن از قریه آن تجاوز نمي کند.مردم ومؤکلین خودرا نمی شناسد…برای یک وکیل همه افراد وساکنان ولایت مؤکلین وقابل
 خدمتگزاری اند وباید در برابر همه یکسان عمل کند هیچ نوع امتیاز بین شان قايل نشود. همان طوری که خودرا در برابر خانوادۀ خودمسؤول مي داند در برابر همه مردم مسؤول بداند. این بخش کوچکی از مسؤولیت های یک وکیل بود که تحریر یافت، بنده منحيث بيننده عملكرد هاي مجلس نماينده گان را كه مي بينم خجالت مي كشم تعدادي به دروازه شهرداري خيمه مي زنند، شماري پشت كار هاي شخصي سر گردان اند اما در صحبت ها مي گويند من نماينده مردم در خانه مردم هستم، اين خانه خالي است. از تمام وكلاي محترم احترامانه خواهش مي كنم ديگر به اعتماد مؤكلين خود بازي نكنند چند مدتي كه از ماموريت شما باقي مانده خدا ناخواسته از اين زيادتر باعث سر افگنده گي و خجالت نشويد.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.