خوشم نمی آید – نوشته : نذیر ظفر 14/28/05

  نذیر ظفر

بیــــــتو دنـــیا خوشم نمی آید         غــــم عقـــــــبا خوشم نمی آید

گر بهشتم دهــــــــند بی رویت         حــور و طو با خوشم نمی آید

من فقط کوی دوست میخواهم         سیرِ هـــــــر جا خوشم نمی آید

عشق را لمــــس با نفس دارم         شور و غــو غا خوشم نمی آید

دوستی متــن زنده گی ِ منست        جنــــــگ و دعوا خوشم نمی آید

میگســـــــاری بدون همنفسان        تک و تنهــــــــــا خوشم نمی آید

بـــی گـــــــل ِ روی سا قی تناز       می و میــــــــــــنا خوشم نمی آید

پند زاهــــــــــــــد شنیده پندیدم       نصـــــــــــــح بیجا خوشم نمی اید

زاهـــــد و باده نوش ِ بی مقدار      هــــــــــر دو یکجا خوشم نمی آید

                   (ظفرا ) خــــــــــلوتم مزن بر هم

                    شـــــر فـــــــهِ پا خوشم نمی آید