دروغ شاخدار : مولانا عبدالکبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

                                                 m.a.k.farkhari

 دروغ شاخدار

بادروغت پیر من ترسی نداری از  عذاب  –  رخش تابوت قیامت را تویی پا  در رکاب

با دروغ شاخدارو حیله و مکرو فریب   –   چهره ی بیماری ات را میکشی لای نقاب

خواهی تا پنهان کنی خورشید عالم تابرا – شک ندارم میتوانی با دوانگشت آفتا ب

در هوای نفس خواهی مردچون ملای لنگ  – مشکل آسان میشود گویی دروغ بی حجاب

گفته ی پیغمبراست:((الکاذب لاامتی)) – نزد ملاییکه داند بازکن برگ کتاب

استخاره یعنی ترفندی کند غارت گری  – یاکه بادیرا رها کردن بود در تخت خواب

توده ی ناخوانده درس وخفته درکانون رنج – از گزند همچو غولی میکشد رنج و غذاب

زیر چطر دین شود پنهان همی نسل فرنگ –  در شب تاریک بندد دست و پای شیخ شاب

کج نمیدارد جفنگش راه هر بیدار   دل  – دل نمیبندد (غنی) بر چشمه ی آب سراب

                     با حقارت زندگی چون  مور در پای خسان

                     باک (فرخاری) ندارد (صبغت) عالی جناب

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.