خبر خیلی جالب ، ملا عمر رهبر طالبان در پاکستان سکته مغزی نموده است وزبانش فلج گردیده است

رهبر طالبان ملا محمد عمر در اثر یک سکته مغزی برای چند روز مورد معالجه و تداوی در یک شفاخانه در شهر کراچی پاکستان قرار گرفته است. این موضوع را روز نامه آمریکائی ” واشنگتن پست”  از زبان یک کارمند سابقه سی. آی  ای. افشا نموده است. یکی از دوکتوران معالج وی در شفاخانه که در شهر کراچی  پاکستان قرار دارد ، به کارمندان  ” اسبق”  سی آی ای ، دستگاه استخبارات خارجی آمریکا  افشاٌ نموده است.ظاهراٌ مقامات آمریکائی این روابط را روابط اطلاعاتی شخصی قلمداد نموده اند. این گروپ به نام ” ایکلیپس گروپ”  معروف است.  به اساس این گزارش ملا عمر بتاریخ هفتم جنوری 2011 در اثر یک حمله قلبی دچار عرضه مغزی گردیده است. ملا عمر به نسبت این عارضه نمیتواند درست صحبت نماید. ملا عمر را که رهبر یک چشمه  نامیده اند، مقامات استخبارات پاکستان به شفاخانه رسانیده که این رهبر یک چشمه  بعداٌ مورد عملیات جراحی قرار گرفته است. دوکتور معالج وی توضیح داده است که ملا عمر بعد از چند روز  بستری د ر شفاخانه با  هدایت عاجل دو باره به محل دیگر انتقال داده شده است تا  بدون کدام تشویش استراحت نماید.یکی از منابع محرم مربوط به طالبان تائید نموده است که ملا عمر در یک خانه ائیلاقی مربوط به آی اس آی پاکستان به استراحت میپردازد و وضع وی نسبتاٌ رو به بهبود است.

با گفته سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا حسین حقانی  با حماقت و بی شرمی از این مساٌله انکار نموده است و گفته است که پاکستان گویا این چنین رهبران القاعده و طالبان را دستگیر مینماید.

واشنگتن پست اضافه نموده است که پاکستان ظاهراٌ همکار ناتو و غرب است اما دستگاه آی اس آی  با شبکه طالبان همکاری دارد.

تبصره نویسنده: گر چه ملا عمر دارای قلب سنگی است زیرا روزانه دها افغان بیگناه در اثر انفجارات و حملات انتحاری با خاک و خون میغلطند که همه تحت رهبری او و سازماندهی  عمال دوزخی استخبارات پاکستان صورت میگیرد. ملا عمر و ترریستان بیرحم خارجی و همشریکان پاکستانی آنها خوب میدانند که آنها فقظ مظلومترین انسان های بیگناه و عامه را به قتل میرسانند و هیچگاهی نمیتوانند زورمندان را هدف قرار دهند. .بناٌ این ملای یک چشمه قلب و احساسی ندارد. جای این چنین جانیان ته ترین دوزخ باد. اگر هر کسی و در هر حالتی به  کمک های عاجل صحی نیاز داشته باشد ،بحیث یک حق انسانی  باید مورد مداوا قرار گیرد. اما اصل مساٌله در آن است که  حکومت  ولد طوطئه و  فریبکار پاکستان و  دستگاه جهنمی  آی اس آی  این حلقه  زشت  ومنفور در آسیا چگونه از مداخله بی شرمانه اش در افغانستان و حمایت طالبان انکار میکند. دوم اینه آیا این موضوع از آگاهی قبلی دستگاه های مخفی و نظامی غرب و ناتو بدور بوده است، طبعاٌ که نه. سوم اینکه چرا دستگاه های تبلیغاتی که روزانه صد ها ساعت را بزبانهای دری و پشتو تبلیغات مینمایندٌ این موضوع را کتمان نموده اند در حالیکه در تما م نشرات غربی این موضوع  منتشر گردیده است.جالب این است که  حکومت افغانستان نیز در این موضوع خموشی اختیار نموده است و هیچ تبصره بر نقش بی شرمانه پاکستان در حمایت از طالبان صورت نگرفته استروزنامه هالندی ان ار سی  هم این موضوع را به نشر سپرده و افشا نموده است که حکومت  و استخبارات جهنمی پاکستان تعداد زیاد از حلقات رهبری طالبان را در شهر کراچی پاکستان  جابجا ساخته است تا آنها از خطر حملات هوائی آمریکائیان در امان باشند. و بدون تشویش و در امان دستگاه جاسوسی پاکستان و سازماندهی انفجارات و قتل بیگناهان وطن ما مبادرت ورزند.

با تشکر از جناب  جمال  رستمی  مسوول  سایت نورافشان که این خبر را در اختیار ما گذاشتند.

با استفاده از مطالب  با نشانی  سایت  مانع نیست.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.