کیستی تو؟ : مسعــود حـــداد

 mashoodhadad

بیاد آور شرر افگن،درین عمرت چه ها کردی

گهی خدمت به آی اس آی،گهی هم برسیا کردی

جهان تو پراز نیرنگ، خُمِ شُربت پر از گندآب

نه از وجدان شرمیدی، نه از مردم حیا کردی

به آن تخمی که کاشتی تو، زاین گندابه آب دادی  

به خود بینی، روان سوزی، اوراهم مبتلا کردی

زدی آتش به هرقومی ،بسوزاندی محبت را

 زطفلی تا به پیری ات، خطاکارا! خطا کردی

کتاب نفرت انگیزت ،ببار آورد خصومت را

کیستی تو؟به چاپ آن، زپنجاب التجاء کردی

به مسجد سرزدی، اما ،نماز بی وضو خواندی

زمانیکه وضوداشتی،نمازت را قضا کردی

توو زاهد زیک قماش،همه زهدت ریا کاریست

من وعارف همی دانیم، که اکتِ  پارسا کردی

من اسمت را نمی گیرم،ولی خواننده می فهمد

زخوان چپ غذاخورده،به خوان راست دعاکردی

مسعود حداد

27جون 2014