این شعر نیست یک پند بزرگ است : ن – م – سنگر

  نفرین  به  کسی  که یار  یکرنگ نبود

با جنون  قدرت با خویش   در  جنگ بنود

من  فدای  دشمنان  یکرنگ  شوم

در  دین  و زبانش  حرف  دو رنگ بنود

از مژده  که مژده ها  میداد بوطن

از رخ رنگش پریده  و در  جنگ بنود

جنگ با کی  کند  او که وطن فروش  است

با طالب  و پکی  و راکت یار  همرنگ نبود