در مقابل من : نوشته نذیر ظفر – ورجینیا امریکا 14/18/06

  نذیر ظفر******** 

جهــــــان هجــــوم بلا است در مقابل من

قـــــیام غــــــصه بجا  است در مقابل من

رقیـــــب دیـــــوِ بد اندیشِ دهر را   ماند

همیشه عــــــقده گشا است در مقابل من

نگار با هــــــــــــمه زیبایی و دلا رایش

بناز و مکـــــــرو ادا است در مقابل من

ز هر چه بگذرم از عشق پا برون نکنم

که عشق روی خــدا است در مقابل من

ز جـام چشــــــم کسی آنقدر دگر گون ام

که جـرم نـــــشه روا است در مقابل من

اگر زفـتنه ء شـیاد مــــــــــن تلف نشدم

بـدان که دســت دعـا است در مقابل من

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.