رویا : نوشته نذیر ظفر

  نذیر ظفر یار ســـــــــــــر تـا به پا تمنا بود

دلم ازشـــــــــــوق  موج دریا بود

شاهد و شــــــعر و شوق دیدارش

همه از بــــــــــهر مـــــن مهیا بود

ساق چون ساقــــــه هــای گل زیبا

پای سیــــــــمین و مـــو مطلا  بود

چشم او سرخ و چهره اش گلگون

نشـــــه از جام  هــــــــای مینا بود

معتــــصب خواب و عاشــقان بیدار

بخــــــــــــت این بار همــــره ما بود

دســت بود شانه بر دو زلـــــفانش

چشمـــــــــها غرق در تــما شا بود

از لــــــــــــبش  بوسه عطر رعنایی

غنـــــــــچه ء خنده در لبش وا بود

هـــــــوس ما مـــــــخور عزیز دلم

که همــــــــه خواب بود و رویا بود