تیغ طعنه – نوشته نذیر ظفر

   نذیر ظفر

هـــــر چــــــــند میکنم غم دل کم نمیشود

از غــــــــــصه های مهر تو بیغم نمیشود

ما را به تیغ طعنه چنان کردی قاش قاش

زخــــم زبان تـــــداوی به مر هم نمیشود

گفـــتم رقیب را که مده طعنه ام به عشق

او گــــــــپ شنــــــو نبوده و آدم نمیشود

از راه لطــــــف صحبت یارم نشد حصول

با ما ســـــــتیز دارد و هــــــــمدم نمیشود

پا ئیز غــــــــصه باغ دلم کرده زرد و زار

با آب دیـــــــده تازه و خــــــــــرم نمیشود

     امر یکا – ورجینیا