آخرین نتیجه ( آخرین کلام ) : پترام کاظمی

پترام کاظمی

خبرنگاری طی مصاحبه ای از  پیر مرد یهودی که بمدت 60 سال و هر بار 45 دقیقه 
کنار دیوار مقدس غربی اورشلیم به نیایش پرداخته بود  پرسید دعای روزانه شما طی 
این 60 سال چه بوده؟ 
پیر مرد گفت دعا میکنم برای: صلح بین مسیحیان- کلیمیان و مسلمانان/ از بین 
رفتن تمام تنفر ها و جنگ ها/  رشد توام با بی خطری جوانها و تبدیل آنها به 
افراد با مسئولیتی که انسانها را دوست داشته باشند/ و بلاخره اینکه  سیلستمداران 
بما راست بگویند و منافع جامعه را فراتر از منافع خودشان قرار دهند. 
خبر نگار پرسید: در نهایت احساس شما چیست؟ 
پیر مرد گفت : احساس میکنم دارم با دیوار حرف میزنم.

THE ULTIMATE RESULT ( The last word ). 

A journalist who had heard about an elderly Jewish man praying for 60 
years ( for 45 minutes each time ) at the Western Wall ( a holy site in 
Jerusalem ) interviewed him one day asking “ what do you pray for each 
day?”. 

He said: 

“I pray for:  peace between the Christians, Jews and the Muslims /  all the 
wars and all the hatred to stop/ all our children to grow up safely as 
responsible adults and to 
love their fellow man/ that politicians tell us the truth and put the 
interests of the people ahead of their own interests.” 

The journalist then asked, “How do you feel after doing this for 60 years?” 

“Like I’m talking to a wall.”