در سوگ بانوی سخن سیمین بهبهانی : م اسحاق ثنا

sanacom1

بانوی سخن آنکه سخندان برین بود 
الفاظ کلامش همگی نغض و گذین بود  
در جسم سخن روح دمیدی چو مسیحا 
در کلک زمان گوهر کمیاب زمین بود 
پرخاشگری داشت به ارباب ستمگر 
با مردم بیچاره به یک راه عجین بود 
نازم من آن کلک هنرمند و لطیف اش
در نقش و نگارش چو صورتگری چین بود  
در بین ادیبان سخن سنج زمانش 
چون مردمک دیده همی جاینشین بود 
با تیر قلم بر دل ابلیس زمانه 
آماده پیکار بود و پای بزین بود 
او زنده و جاوید ثنا تاکه جهان است 
سیمین نمرده ست و سخنگوی محین بود 
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۱/۰۸/۲۰۱۴