نودوپنجمین سالگرد استقلال را گرامی میداریم : رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 صباح

۲۸ اسد ۱۳۹۳ ـ ۱۹ اگست ۲۰۱۴

باوجود غبارهای تاریک در حالیکه مقدرات تاریخی افغانستان ومنطقه بدست بیگانگان رقم میخورد ، ضمن گرامی داشت از روز استرداد استقلال سیاسی افغانستان ، کارنامه پدران ونیاکان ما را که بخاطر استقلال وآزادی پیکار نموده اند گرامی میداریم.  استرداداستقلال سیاسی،محصول مبارزات مردم آزاده ومبارزان دلیرمشروطیت افغانستان است که برهبری بزرگترین سمبول ونماد « نوگرائی » افغانستان شاه امان الله  میسر گردید وکشورما را در مسیر رشد ، انکشاف وگذار جامعه از عقب مانده گی قرون به شاهراه ترقی و تمدن قرارداد.

  متاسفانه در اثر اشتباهات خود افغانان و دسایس الحیل استعماری ، جنبش مشروطیت دوم و نهضت مترقی امانی به ناکامی مواجه گردید. وبا گذشت یک قرن وفراز وفرودهای مختلف، منوران و وطن دوستان افغان نتوانسته اند به آرمانهای والای آزادی وسعادت مردم نایل گردند وکماکان باحسرت تحقق ندای وخشورانه یکی از محصلان استقلال ومشروطه خواه بزرگ عبدالهادی داوی را استدعا میدارند که :

    در وطن گر معرفت بسیار میشد بد نه  بود    

چاره این ملت بیمار میشد  بد  نه  بود                        

  این شب غفلت که تار و مارمیشد بد نه بود

چشم پر خوابت  اگر بیدار میشد بد نه بود

بااحترام    

رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا