بازگشت همه به سوی اوست

download

بــا هـــزار غـــم و انــــده امروز مورخ « 24 ماه اګست 2014 » مـحـتـرم استاد جلیل احمد مسحور جمال جهان فانی را وداع گـفـت و به حق پیوست .  جنازه مرحومی ساعت « ۱۱ روز پنجشنبه مورخ 28 -اوگست Agust 2014» در ادیره مسلمانان شهر آرنـهـیـــم کشور هــالـنــد به آدرس ذیل بخاک سپرده میشود.

Watergseweg 18 

6815AP Arnhem 

وفاتـحـه مـردانه و زنــانــه در عـیـن روز از سـاعــت « ۲ الـی۴ » در آدرس ذیل گـــرفته میشود.

Nieuwestraat 10

7031EW Wehl —–کشور هالند .

سایت  ماریا دارو  برای  خانواده  جمال  و همه  هنرمندان  افغان اظهار  تسلیت  مینماید 

جمال