تصاویر از مراسم مرحوم جلیل احمد مسحور جمال در کشور هالند : گزارشگر سایت همایون در هالند

مراسم  خاک سپاری  مرحوم  مسحور  جمال  بتاریخ  ۲۵ اگست  سال  ۲۰۱۴  در  کشور  هالند 

مراسم خاک سپاری  مرحوم  مسحور  جمال unnamed-24 unnamed-18 unnamed-4 unnamed-5