مقام عشق : نوشته نذیر ظفر 08/31/14

ظفر  از قید صبـــرو حوصله آزاد گشته ام

یعنی که از مناقـــــشه بر باد گشته ام

زاغ و زغـــن میان قفس جا نمی دهند

از لحن خو یـــش طعمه صیاد گشته ام

شیرین بود کلام من ار پیش این و آن

اندر مقام عــــــشق تو فر هاد گشته ام

از بسکـــــــه تازیـــــانه ایام خورده ام

سر تا به پا به نــــاله و  فریاد گشته ام

بسکه  غزلـــــــسرایی خوبان نموده ام

در کار عشق رهبر و   استاد گشته ام