بخت افغانستان بار دبگر آزموده میشود: احمد سعیدی

 آقای  سعیدی   همه انتظار داشتند تا سر نوشت افغانستان از طریق انتخابات آزاد و شفاف تعین گردد جون بعد از بر گزاری مؤفقانه انتخابات سیاسیون گفتند که که آمریکا به این مهم پی ببرد و به این درک دست یابد که عمر و دوام دموکراسی در افغانستان هیچ ارتباط و پیوند پایداری با حضور نظامیان خارجی ندارد و افغانستاني‎ها خود به حساسیت لازم سیاسی دست یافته‌اند و نیز توان پاسداری و پشتیبانی از روندهای دموکراتیک را بدون توسل به خارجی‎‎ها و تقاضای کمک از آن‎ها دارند. .پروسه ای که ده سال متواتر روی آن کار شد ودو مرتبه در افغانستان تجربه گردید واما بار سوم به بن بست مواجه شد.بن بست که دیگر بسیاری از مردم افغانستان علاقه به شنیدن ودیدن اخبار مربوط به انتخابات افغانستان نیستند.

چانه زنی های داخلی وخارجی بار بار جریان شمارش آراء را متوقف ساخت ومردم هم حل مشکل را لحظه شماری میکردند اما به نظر میرسد سر سختی دو کاندید با عث شده تا هیچ تلاش بجای نرسد وحتی اعلان نتیجه انتخابات برای کسی قابل قبول نباشد؛ فکر میشود بخت افغانستان بار دیگر آزموده میشود واز روز گذشته بدینسو نشانه های وجود دارد که مقامات ارگ به اصل مطلب نزدیک شده اند وآن اینکه دو کاندید نه حوصله جور آمد را دارند ونه هم تحمل پذیرش یکدیگر را ولی باید کشور را ازین بن بست بیرون کرد واینکه چطور ؟ روز های اینده پاسخ درست را روی دست مان خواهد گذاشت.

بازی با مهره های اصلی: کاخ نشینان قصر ریاست جمهوری افغانستان که در شکل دهی بحران بیشترین نقش را بازی کردند وگزینه های متعددی را پیش روی کاندیدان وحتی جامعه جهانی گذاشتند از روز گذشته بدینسو مهره های اصلی را بر روی تخته گذاشته اند تا با حرکت شان به هدف اساسی دست یابند.مهره های اصلی وتعین کننده یعنی رهبران جهادی مانند مجددی وپیر واستاد سیاف وکشا ف وغیره.این رهبران هر چند در انتخابات بخت بلندی نداشتند اما در تاج گزاری نقش با سزای دارند ومیتوانند کسی را شایسته ریاست جمهوری بدانند تا ئید کنند وعده ای را هم مغضوب علیهم قرار دهند.هر چند این رهبران در انتخابات امتحان خوبی ندادند ومحبوبیتی چشمگیری از خود به نمایش نگذاشتند واما ازینکه مورد احترام درگاه سلطان اند رایی ونظر شان خیلی قابل قبول ارگ است بشرط اینکه بکام ارگ باشد والا مانند فیصله جرگه اضطراری به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد.با آنکه احتمالات زیادی پیش روی است از جمله حکومت مؤ قت اما هدف اساسی حامد کرزی این است تا از مردم مهر تا ئید بگیرد وبه جهان نشنان دهند که تا هنوز محبوب دلهاست ودر بین افغانها بیشتر از هر فردی دیگری محبویت دارد.

وقتی رهبران جهادی حضور کرزی نشسته باشند بر چه مهر تا ئید خواهند گذاشت؟.فکر میکنم پاسخ سوال روشن است وآن اینکه جناب کرزی تا چند سال دیگر بهترین رهبر بر گزیده شده برای افغانستان است واگر حامد کرزی نباشد دیگران کشور را به سالهای قبل بر میگردانند..من فکر نمیکنم ایشان جرات بیش ازین داشته باشند.زمانیکه آقای مجددی رئیس جرگه اضطراری قرار داد امنیتی بود در مقابل انکار حامد کرزی با عصباینت وی را مخاطب قرار داد وگفت میروم ؛ بر نمیگردم  .من فکر کردم اینبار وداع آخری است اما حالا می بینم تا هنوز از توان وانرژی جوانی استفاده کرده در کنار حامد کرزی استاده است ومنتظر است تا صلاحیت اداره دو ویا یکسال حکومت مؤقت را بوی بسپارند ویا اینکه با گرفتن امتیاز بیشتر یک استخاره جانانه دیگر به دوام حامد کرزی بدربار رب العزت بنماید.خوب به همه حال افغانستان انتظار نداشت تا بار دیگر بختش بدست قرعه وفال واستخاره گذاشته شود وتلاش جهان هم این نبود که متاسفانه حالا چنین میشود.

توقف اعلان نتائج انتخابات: نماینده سیاسی ملل متحد دیروز طی نامه به شورای امنیت ملل متحد هوشیدار داد که اگر طرفین قبل از اعلان نتائج انتخابات به توافق نرسند آینده خیلی تاریک در انتظار افغانستان است واحتمال از سر گیری جنگ های خانمان سوز دور نخواهد بود.یان کوبیش که روز گذشته از طریق یک کنفرانس ویدیوئی در جلسه شورای امنیت در مورد “پیشرفت‌ها و چالش‌های” کوتاه مدت و درازمدت افغانستان و تحولات انتخاباتی سخن می‌گفت، اظهار داشت: “هیچ راهی بهتر از تشکیل حکومت وحدت ملی با رئیس جمهوری منتخب و مورد تایید کمیسیون انتخابات در همکاری با رئیس شورای اجرائیه جدید نیست.او درین اظهارات خود رپیس جمهور را متخب ومشروع میداند وهمکاری شخص دوم را من حیث رئیس اجرائی حکومت انتظار دارد.از فحواپی سخنانش معلوم میشود که تیم اصلاحات وهمگراپی را به همکاری با رئیس جمهور جدید تشویق میکند.هم رئیس جمهور منتخب میگوید وهم تشکیل حکومت وحدت ملی .این دو پروسه ویا مقوله اگر همزمان مؤفق اعلان شوند عاری از مشکلات نیست.اگر رئیس جمهور منتخب ومشروع است دیگر نیاز به چانه زنی نیست وتیم اصلاحات وهمگراپی دو انتخاب دارد .یکی اینکه با تبریک گوپی اعلام همکاری کند ویا اینکه از پیوستن بحکومتیکه از نظر شان نتیجه تقلب است ورهبری سالمی هم ندارد کنار برود.حالا تلاش های ارگ ریاست جمهوری ونماینده ساز مان طور متوان ادامه ادامه دارد واینکه کدام نتیجه خواهد داد معلوم نیست.

روحیه عام: روحیه عام تشکیل حکومت مؤقت را تا ئید میکند چیزیکه با هنجار ها وسازه های مدنی ودموکراتیک سازگاری ندارد.هر چند میدانم بسیاری از نخبه گان بجای ریاست جمهوری برندگان احتمالی فعلی حکومت سوم ویا مؤقت را ترجیح میدهند وماجرا جوپی وسنگ اندازی در همین راستا ادامه دارد. اما متاسفم که جامعه جهانی ونهاد های داخلی ده سال دوامدار بخانه تنومند سازی وپایداری نهال مردمسالاری تلاش کردند ودو بار بر گزاری انتخابا ت از لحاظ مالی ؛لوژستیکی وتلفات جانی هزینه کمی بر نداشته واینکه در دور دوم آراء صد فیصد زیر نظر هزاران ناظر ومشاهد ملی وبین المللی تفتش وکنترول شد وبودجه معادل ویا بیش از مصارف انتخابات بدست ناظرین قرار داده شد کم نیست واما اگر حالا به این همه مصارف وهزینه بهاپی کمی داده شود معلوم میگردد که افغانها به هیچ ارزش بهاپی مناسب تعین کرده نمیتواند وپیش جانانه من کشمش وپندانه یکیست.

اکت های رهبران افغانستان ونظارت واشنگتن: شاید در جریان تحولات عراق باشید عراقیکه تقریبا شرائط مشابه با افغانستان دارد.وقتیکه رهبران عراق به کمک برخی مردم اقامت نیرو های امریکا وانگلیس را بچالش کشیدند .امریکائیها اول بحکم ضرورت داخلی وبعد به اساس فشار عراق را ترک کردند اما بی حرمتی عراقی هارا فراموش نکردند تا اینکه از زباله های تحریک سوریه حرکتی بنام دعش ساختند که تا کنون آب به گلوی حکومت قبلی نور المالکی و صدر اعظم جدید حیدر عبادی  در عراق پایان نمیرود وهیچ از احتمال به دور نیست که سر نوشت افغانستان مانند عراق میشود وگروه های مخالف دولت بحدی پیشروی میکنند که دولت مجبور به استغاثه ازدرگاه کاخ سفید میشود چون کاخ سفید ات های حامد کرزی را فراموش نکرده.وزیر خارجه انکلیس در سفریکه به چین داشت به موضوع چنین اشاره کرد.( همزمان ویلیام هیگ، وزیر خارجه انکلیس از رهبران سیاسی افغانستان خواست که از سرنوشت عراق درس بگیرند و با توسل به یک انتقال قدرت متکی بر انتخابات مخدوش، افغانستان را به مسیری مشابه هدایت نکنند.)خوب اگر رهبران افغانستان هوشیار باشند میدانند که چه در انتظار شان است واگر نمیدانند انتظار ما هم از ایشان بیجا خواهد بود. ومن الله توفیق.