خــط غلــط، معنــی غلــط، امـــلأ غلــط، انشــأ غلـــط : نوشته – طاها کوشان

Taha Koshaan

                پایداری نیست در آب و گِـــلِ بنیـــاد ظلم
می کند ویران نسیــــمی خـــانه صیاد را

یک ره، ای آتش به فریاد سپند من برس
در گـــره تـــا چنـــد بندم نــاله و فریاد را
صائب تبریزی

تلویزون طلوع را به تماشا نشسته بودم که هردو گرداننده برنامه جریان انتقال قدرت از کاخ ریاست جمهوری افغانستان، هی گفته می رفتند که اولین انتقال مسالمت آمیز؛ همان لحظه این پیام را به طلوع نیوز فرستادم.

با درود و سپاس از همه دست اندرکاران تلویزون پیشتاز و ممتاز طلوع
از یادنباید بردکه اولین زعیم ملی درمقام ریاست جمهوری افغانستان که درآوردن این نظام تلاش وکوشش بسیارنمودتابه واگذاری قدرت در یک فضای آبرومند برادری وبرابری؛اولین سنگ تهداب انتقال آرام وصلح آمیز رادرافغانستان شهیدصلح روانشاداستادبرهان الدین ربانی گذاشت. این بسیارظالمانه وحق تلفی خواهد بودکه این سنت سترگ وواقعه بزرگ استاد شهیدپروفیسوربرهان الدین ربانی است؛ وما یاد نکنیم)

دومین انتقال مسالمت آمیز بیرون برآمده از یک انتخابات نا مشروع پر از تقلب و با بیانیه جناب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که خود با یک دسیسه و تقلب بر مسند قدرت تکیه زده بود؛ هرچه گفت غلط و دروغ.حامد کرزی یک خائین و جنایتکار ملی است که در نوشته های پیشین همه موارد را برشمرده ام.

 

با وجود اشتراک رئیس جمهور پیشین در سالیان گذشته در مراسم حلف وفاداری یکعده زیاد روسای جمهور منتخب که آنها واقعا هشتاد و پنج درصد از انتخابات تا اندازه ی بی تقلب به مسند قدرت تیکه زدند؛ اشتراک نموده بود، با آنهم آن چنانیکه رئیس جمهور پیشین سنجیده بود سران کشور های جهان در این مراسم با بی میلی یا شخصیت های سمبولیک و یا هم شخصیت های دوم و سوم  آمده بودند و بسیاری از کشورها سفرای شان  اشتراک داشتند.

میهن مهین ما باز از یک آزمون سخت وپر از دو رویی و نادرستی و خیانت بدر شد. و این گروه دور از دانش و خرد اندیشۀ پیش پا بین بابیهوده  سرایی مفت و جفنگ گفتنها سعی نمودند  نسل جوان را متیقن سازند که ما از راه قانون و آرای مردم به مسند قدرت تکیه زیدم نه از راه جنگ؟!

از نظر قرءان کریم ما مسلمانان با هیچ پیروان کتب سماوی و دیگر ادیان و قوم و قبیلۀ در زمین خدا دشمنی کرده نمی توانیم؛ چون خواست خداوند همین است و خود فرموده؛ خودمیخواهد که ما خلیفه هایش در زمین باهم برابر زندگی بسر کنیم. در برگزیدن راه و روشهای زندگی مارا اختیار داده.

هم در عرف و هم در قوانین اساسی دنیا حتی پیروی دینی و پیوند عرقی برای زمدار و خانمش قید گردیده و حتی در امریکا نیز بسیار حساسیت برانگیز می باشد.

آتش از چهرهٔ زرین اثر زر ندهد
دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست.بیدل (رح)

اولین رئیس جمهور در جهان که با ریشخندی و تقلب و رسوایی با یک انتخابات پر از تقلب و دروغ های شاخدار گاوی و گوسفندی با آنعده از خلقی های که دیروز ریش گذاشته بودند و از طرف آی اس آی بنام طالب در صفوف طالبان بحیث تانکیست و توپچی و و و بسیج شده بودند؛ امروز نیم شان باریش و پشم و نیم شان بی ریش و با نکتایی باز میخواهند این ملت را به بی دینی و وووو بکشانند. شما کشوری را سراغ دارید که کیش شان عیسوی و یا یهودی ولی زن رئیس جمهورش مسلمان باشد؟ ولی همه ریش دراز های ما بخیالم از دین برگشته اند که به ملکه نیم یهودی نیم مسیحی بیعت می نمایند! و شوهرش نام اصلی اورا (لورا) کتمان وبا نام تقلبی (بی بی گلی) معرفی می نماید.

پس آن بی دینان چرا ملکه ثریا زن مسلمان و پاکدامن را فتوی داده بودند که با شاه امان الله خان غازی هردو از دین برگشته اند؟ بعد ازین به این مدعیان و تیکه داران بنام مسلمان که دور و بر اشرپ عنی جمع هستند؛ هیچ آگاه از دین و قوانین مملکت؛ باور مند نیستند که راستی اینها مجاهد بودند و مسلمان.

این امت مسیلمه ز افسون یک دو لفظ
بر عرشه شکست نبوت دویده اند.بیدل (رح)

-پراست آفاق از غولان آدم رو چه ساز است این
به این بیدانشان یا دانشی یا مرگ آگاهی. بیدل (رح)

پس آگاه باشید و بدانید که از نظر فقهی و هم از نگاه عرف سیاسی دنیایی در هر زمان ؛ درادوار تاریخ میهن ما  اگر زن کسی غیر مسلمان می بود حتی به وزارت و سفارت مقرر نمی شدند چه برسد به رئیس جمهور؟! اشرپ عنی رئیس جمهور مشروع و قانونی کشور اسلامی افغانستان نیست که نیست. پس سبب اشتراک نکردن سران دول متحابه در این مجلس این استکه به این شخصیت بی باورند و به حکومتش به حیث یک حکومت لرزان وبی دوام نگاه میکنند. به چند دلیل اول اینکه این رئس جمهور از بین آرای پاک و سفید برنیامده. دوم اینکه او عصبانی مزاج هست. مهم تر از همه که از نگاه اعتقادی مورد انتقاد هست که گاه به مسجد میرود و گاه به دیر. اما این دیر و مسجد اشرپ عنی تا کعبه و بتخانه عارفان یعنی خداشناسان فرقش از زمین تا آسمان است.

چون همه میدانند افغانستان افغانستان است لبنان نیست که جماعت های مسیحی دارد؛ افغانستان ایران نیست که بهایی و ارمنی دارد.

افغانستان افغانستان است و 99 اعشاریه 99 درصد شهروندانش مسلمان می باشد. و سزاوار نیست که بانوی اول آن یک زن نیمه مسیحی و نیمه یهودی باشد.و بخواهد بنام بی بی گل بنیادی بسازد تا یتیمان را حمایت کند. دوم اینکه ضمانت یا گرانتی وجود ندارد که این بنیاد اولاد مسلمان را به کیش مسیحی سوق ندهد.

بانو ثربها در نوشته مستندش منتشره صفحه 3 شماره 981 هفته نامه امید چاپ ویرجینیای امریکا. مینویسد:(اشرپ عنی در زمان حکومت ظاهر شاه جهت ادامه تحصیل به لبنان رفت و شیفتۀ اندیشهء مارکسیستی گردید، هنگام اشغال کمونیستها کوچکترین فعالیتی برای آزادی کشور نکرد بلکه بگونهء مخفی از حکومت کمونیستی حماید کرد و درچرگه های قبایلی باشف لنگی در کنار داکتر نجیب ایستاد.

اشرپ عنی هنگام حکومت طالبان یکی از حامیان معنوی آنها بود….. اشرپ عنی احمدزی …در وزارت مالیه در اثر ناپدیدشدن صد ملیون دالر کمک بانک انکشاف آسیایی ناگزیر به ترک وظیفه شده…) که باید حساب این صد ملیون دالر را به ملت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی بدهد.