حکومت وحدت ملی وعبور از بندرگا ها: احــــــمـــــد سعیدی

E6BEDFCE-1FE3-4457-8C46-DC8C44CC770E_mw1024_n_sحکومت وحدت ملی در ر آس رئیس جمهور در سخنرانی مراسم تحلیف بار بار بر مبارزه علیه فساد تآکید کرد  ومورد استقبال مردم قرار گرفت وگفت کسیکه به فساد گیر امد از ما نه فقط از خود گیله کند وایشان درین سخنرانی از  وجود در رگه های محاکم وقضات نام برد که با عکس العمل ستره محکمه مواجه شد اما ایشان بدون دادن پاسخ لفظی طور نمونه واولین اقدام بمبارزه علیه فساد پرونده کابل بانگ راس فساد در افغانستان را گشود که فعلا  بخاطر مجازات خفیف به عاملین این فساد بزرگ وتاریخی انگشت انتقاد بطرف محکمه ابتداپیه کابل اشاره میرود واین واقعات از سخنان سخنگوپی لوی سارنوالی نیز اشکار بود.

عبور از کوتل ها تا رسیدن به دشت هموار:حکومت وحدت ملی به عبور از بندرگا های زیاد نیاز دارد مثلا عبور از کوتل کابل بانگ که یکنوع آزمایش برای حکومت است پیروزی درین پرونده دو آهمیت دارد اول اینکه اعتماد وباور مردم را بحکومت افزایش میدهد ثانیا برای حکومت جرات مبارزه بیشتر را میدهد تا بتواند علیه انواع فساد که حکومت افغانستان را ازین رهگذر اول نمره جهان ساخته به مبارزه بپردازد..مسئله مهم دیگر جایگاه قانونی پست های بزرگ است که رئیس جمهور فر مان داده ولی چایگاه قانونی ندارد وتا  هنوز لا یحه کاری وساختار تشکیلا تی شان مشخص ساخت واین پروسه باید از دیدگاه پارلمان هم بگذرد که کاری ساده نیست.قانون اساسی بسیار پیچیدگیها ومشکلات دارد که باید ساده سازی شود واین کار حد اقل دوسال وقت میخواهد که تا آنزمان وقت زیادی است واحتمال آبستن مسایل مهمی مطرح است.

شهر کابل خارج از ستندرد زندگیست:مسئله مهم دیگر اصلاح شهر کابل است .کابل من حیث پایتخت از لحاظ زندگی در ابعاد مختلف مشکلات عدیده دارد که در مراسم تحلییف انتظار میرفت جناب رئیس جمهور بگوید. که بخاطر ساختن محیط زیست سالم تراکم وازدحام فعلی را در شهر کابل کاهش دهم. در بخش ترافیک…ترانسپورت عمومی را بخاطر سهولت رفت وآمد فعال میسازم. بخاطر جلوگیری از تردد وساائط در بازار ها در چهار گوشه شهر در زیر زمینی ها  ویا بلند منزل ها پارگینک وسائط نقلیه میسازم.ترانسپورت های قرار دادی وزارت خانه هارا لغو ومصارف را در معاش مامورین اضافه میکنم.قسم میخورم که ارگ را به موزیم ملی تبدیل نموده و آنرا به یک مرکز بزرگ عایداتی برای  مردم افغانستان مبدل کنم.وبا این سیاست استثناپی  ازدحام بیجا وراه بندی هارا کاهش میدهم.امروز مردم عادی کسبه کار ها وحتی مراجعین تاسیسات دولتی از اثر تردد مامورین عالی رتبه در سرک ها ساعت ها منتظر میمانند و یکی از عوامل اساسی تنفر شده.

در عقبه وبندر اقتصاد: البته رئیس جمهور یک اقتصاد دان است که مسائل بزرگ وپیچیدهای اقتصادی را می فهمد واما من میگویم  ساده ترین وعاجل ترین مشکل این است که از اثر وارد کردن مواد خارجی که نمونه های در افغانستان زیاداست مانند میوه وترکاری وبرخی تولیدات دیگر باعث ویرانی کشور شده بناءٌ ایجاب میکند تا رئیس جمهور اعلان کند که:بخداوند ج قسم میخورم که  بدربار همسایه عذر وزاری وکرنش نکنم وبدون مشوره واعتنا به آنها از آبهاُ؛ معادن وذخاپر سر زمین  خود استفاده کنم. وهم سوگند میخورم از چالش اسعار خارجی در داد وستد معاملات تجاری در خاک افغانستان مما نعت کنم.و بنام بازار آزاد مسخره هیچ میوه تر وخشکی از کشور های خارج وارد نکنم چون افغانستان بیشتر از هر کشوری میوه دارد .وهم بر مواد وارداتی مماثل تولید داخلی صدفیصد مالیات وضع  کنم تا واردات ما کاهش وصادرات  ما افزایش یابد.

حکومت داری خوب یعنی چه؟ من را عقیده بر این است که در حکومت های عصر حاصر اگر ارکان مستقل نباشند وروشن عمل نکنند مسئولیت هم مشترک است لذا ایجاب مینمود تا ایشان  در روز تحلیف اضافه مینمودند که  سوگند یاد میکنم که به استقلال محاکم احترام بگذارم ودر صورت مشاهده فساد صریحا نام مسؤولین عدلی وقضاپی را در رسانه ها اعلان کنم. البته ساده سازی شیوه کار های عدلی وقضاپی هم جزء تعهدات من است.وهمچنین در امور شورای ملی مداخله نکنم واگر نصاب این شورا  مانند همیشه تکمیل نباشد در وازه این خانه را ببندم وهمه تصا میم را خودم بگیرم.همچنین توازن وتناسب را در توزیع قدرت وثروت بدون تبعیض سمت وقوم وگروه در نظر بگیرم ومشارکت سیاسی واجتماعی را در تمام سطوح تضمین نمایم. البته شاخصه های بد حکومت طول سالها از طرف نهاد های بین المللی مشخص شده در بخش فساد وقاجاق وضعف اداره که باید اصلاح شود وشیوه مبارزه هم تغییر کند.حکومت های موازی وباجگیر:در برخی مناطق مظاهرات وقیام های مردم جنبه اقتصادی دارد ودر دراز مدت معلوم میشود که دروغ بوده بسیاری از تشکیلات نظامی وامنیتی به قصد باجگیری از حکومت شککل میگیرند. بناءٌ خوب است که رئیس جمهور بگوبدمن تصمیم دارم به ببازی های منفی امتیاز ندهم یعنی مردم ومناطق که در جهت تا مین امنیت وحمایت دولت نقش منفی دارند هیچ امیتازی را نصیب نخواهند شد ومناطق امن وحامی دولت  از امتیازات دولتی بر خوردار خواهند شد به این تر تیب انگیزه حمایت از حکومت افزایش میابد واز همراهی با امنی کاهش . وکسانیکه به سر مایه های ملی صدمه میزنند خاپن ملی اند وطبق قانون جزاپی خاپین ملی مجازات میشوند دیگر نام طالب ومخالف مسلح ویا ناراضی  در خیانت های ملی کاربرد ندارد.

نفوس شماری وقوانین دیکر: حکومتیکه تعداد واقعی اتباع خودرا ندارد خدتگزاری را از کدام معیار آغاز میکند نه پیر ونه جوان ونه تحصیل کرده وبی تحصیل این مشکلی بزرگی است.در اقدامات بعدی رئیس جمهور ایجاب میکند که بگوید قبل از توزیع سند هویت ویا تذ کره برقی  کارت رٔایی  دهی توزیع نکنم ووعده میدهم کسانیکه تذکره نداشته باشند از حق رایی وساپر امتیازات دولتی محروم باشند.وقانون شهر وندی را هم از نو میسازم.وتشکیلات حکومت وواحد هارا در کل کشور اصلاح میسازم مثلا تشکیلات مشابه وداراپی استقامت کاری یکسان را توحید واز تراکم تشکیلاتی جلو گیری وکمیسیون ها ومشاورین  عهد جناب حامد کرزی را به قبرستان تاریخ بسپارم. قانون کار وکار مند را طوری بسازم که هیچنوع بیعدالتی در تعین حقوق کار مندان  نباشد ومزد  ومعاش را مبتنی بر ساعت کار تعین کنم ومعاش با یک ساعت کار زیاد و یا کم افزایش ویا کاهش یابد. وبر تمام عایدات حتی معاش مالیه وضع میکنم و هم باید تعهد کند که هر وزیر یک موتر  بیشتر نداشته باشد وراننده را هم دولت برایش تعین کند و موتر حامل وزیر بعد از ختم وظیفه به محل مخصوص پارک گردد تا مورد استفاده شخصی قرار نگیرند.وهیچ رئیسی حق ندارد از سرمایه های دولت صاحب موتر شود.فقط معاشش را افزایش میدهیم  تا از سر مایه خود استفاده کند.هر کار مند خودش تصمیم بگیرد که چگونه به محل کار حاضر شود. البته قسم های دیگر بعد از هر شش ماه طبق وعده قبلی.