به طنز زیبای (حــــــسرت و تــعـــجــــب ) توجه فرمائید :: م – نسیم اسیر

ustad Nasmim Asier

دراین دنیای  بی پایان چه شیخ وشاب ایرانی ست

هر آنچه هست دراین عالم اسباب ایرانی  ست 

تمام پیشوایان جهان  از جنس  مرد وزن 

که باشد نامدار و صاحب  القاب ایرانی ست 

به چشم کم مبین این افتخار و این فخامت را 

که درهرگوشه از اوتاد واز اقطاب ایرانی ست 

 زدانشمند و دانشجو به چندین قاره عالم 

به هرپیمانه ای  تا میکند ایحاب  ایرانی ست

به دور کره خاکی  گردی  شود بالا 

رسد گر در دل خوشید عالمتاب ایرانی ست

زمین گرد است و دور خویش گرداگرد میگردد

به هرکی  بنگری  مصروف  این  گرداب  ایرانی  ست

به دنیای  تحرک هرکجا جنبنده  ای  بینی 

اگربیدار ُ ایرانی و گر در خواب ایرانی ست 

اگر زن نامور بینی به هند و دربنگال 

وگر مرد دلیر گنده درپنجاب ایرانی ست

مگو درباب  مولانا ویا سید جمال الدین 

سنایی و ابی سینا زچندین باب ایرانی ست

خلیلی و خلیل وقاری ومستغنی وشایق 

ندیم و واصل وسلجوقی وبیتاب ایرانی ست

به واتیکان نظر کن شوکت وشان نصاری  را 

نمیدانی که از عمریست چنیدین پاپ ایرانی ست

خدا روزی که پیدا کرد دارا وسکندر را 

به هردو داده این نعمت که مام وباب ایرانی ست

همین بیچاره مایلکل جکسن برگشته بخت امروز 

که روزی با مهارت مینمود الاب ُایرانی ست

به یاد کس نمی آید چه سان آخرُ نمیدانم 

جوانمردی که پامانده ست درمهتاب ایرانی ست 

شنیدم مرد دانائی همیگفت این حقیقت را 

که پیغمبر به نسل و به ذریه و انساب  ایرانی ست 

به اوباما دهید این مژده ُ شاید بی خبرباشد

که بابایش ز ایران است و خود هم ناب ایرانی ست

( اسیر ) این طنز را بنوشتم و زان روز میترسم 

بگویند که این بیچاره ُ بیتاب  ایرانی ست

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.