آه یتیم : مولانا کبیر ( فرخاری ) ونکوور کانادا

m.a.k.farkhari

آزده ام زدست نگـــــــــــارین روزگـــــــار  –  از خون دل گرفته حنا رنگ لاله زار

خون می چکد زکلک ستمــــکیش بر زمین – باتیغ دین بریـــده سرو دست نامــــدار

آهــــــــــــــی کشد زسینه ی پرسوز گریتیم – برطـــــــــارم سپهر فتد لــکه ی غبار

       سایده شد چوگنــــــــــدم از این آسیاب دون  – افتادگان زگردش این چرخ بیقرار      

زیر فلک به روی زمین چور جلوه گــــر  –  گیـــــرد خزان زبستر گل شوکت بهار

بیجا نشسته گنبد دستار همچو کــــــــف  –  دریک نفس حباب کند مطلب آشکار

بستی تو دزد در دل شب با کمال حرص –  صید حرم به حلقه ی فتراک و نیش مار

آشفته تر ززلف نگار است روز من  –  حاکم بروی سینه ی ما دزد و بی وقار

پیچیده تر زحلقه ی گیسوست روز وشب –  خــــورشید را گرفته در آغوش شام تار

بت بشکند خــــلیل در اقلیــــــم آذری  –   آتش بروی سینه ی ما می کشد شراب

آلودگی به آب شرف شست و شو شود  –  باشد تهی زآب شرف ظرف انتحار

همبستگیست مایه ی پیکار در نبـــــرد  –  درکشور ادب دهدم رزم افتخار

آید گهی که روز شود این شب مخـــــــوف  –  دست دراز کوته کند چرخ بی مدار

( اشرف غنی) شکستی اگر حلقه ی سیاه  –  داری توان کـــــمالِ ( اتاترک) از تبار

( فرخاری) بادرایت پیکار بی دریغ 

بشکن که طلسم ایده ی ابلیس و خرسوار