چــــرخ مـیـزنـــــــد : نـــذیــــر ظــــفــــر

  نذیر ظفر هر جا به التـــجا نظرم چرخ میزند

 از با بت فشـــــار سرم چرخ میزند

دارم سراغ گمشده خود به هر طرف

صد هــــا خیال دورو برم چرخ میزند

تنها نه من سراغ تو دارم درین جهان

خـــورشید و نجم با قمرم چرخ میزند

وقتیـــــکه یاد روی تو گل میکند بدل

اشک غمت به چشم ترم چرخ میزند

رقاصــــــــــــه خیال بمـیدان خاطرات

در ساز هــــای سر بسرم چرخ میزند