( یلدای خونین : ناهید خرم فروغ

sناهید خرم فروغ

 

زهر تان باد …

این سفره های رنگینِ شبِ یلدا !!! 

آری زهر تان باد …

ای آدم خوارانِ عصر ظلم و زور گویی ! 

انار سفرۀ شبِ یلداییست ؟؟

خونِ تازه و سرخ پدرییلدا 

در انفجار و انتحار ، زینتِ سفرۀ شب یلدای شماست .

زن و فرزندانِ یتیمش ، گرسنه در سرمای سردِ زمستان 

بی خوابند …

هندوانۀ شبِ یلدای شما سرخ تر از هندوانۀ شبِ یلدای پارسال شماست !!

آری هندوانۀ شبِ یلدایۀ دختر جوانیست 

ی

انار شبِ یلدای شما ، قطعه های سرخِ گوشتِ دست و پای خون آلودِ مردیست 

ین به پا برخاسته !!!