بهار دگری : نورالدین همسنگر

nooruddinhamsangar
کاش باز آید بهار دگری 
با هوای خوشگوار دگری
بوی خوش آرد مشام خسته را
عطر ها از پونه زار دگری
لحظه شادی بدل غوغا کند
از سرود چشمه سار دگری
مرغکان از دل نوایی سر دهند
از فراز شاخسار دگری
قد فرازد نو عروسان چمن
درفضای روزگار دگری
لاله افروزد چراغ روشنی
شامگاه بی غبار دگری
هر سو شور زنده گی بر پا کند
عاشق شب زنده دار دگری
خنده بر لبها شگوفد بار،بار
بعد عمر انتظار دگری
جلوهءشادی بماند جاودان
دفتر دل یاد گار دگری
پاییز دیرینه فرجامی رسد
از پی جوش بهار دگری.
 
هالند -مارچ 2015
 
نورالدین همسنگر

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.