سایت ماریا دارو بهار ۱۳۹۴ را برای تمام هموطنان گرانقدر تبریک گفته و بهار پر شگوفه و سال پر سعادت برای تمام مردم دنیا آرزو میبرد

زکوی  یار میآید نسیم باد نورزوی

از این باد  ار مدد خواهی  چرا غ دل بر افروزی

به  صحرا  رو که  دامن  از  غبار غم  بیفشانی

به  گلزار  ای  کزبلبل غزل  گفتن بیآموزی

 download