خسروانیها : شـــاپــور احـــــمدی

در آشيانه‌ي زيرين ببينيد

خسروانيها

آشنايي /8

1. پاتموس /14

2. آشتيسوران /46

3. همان گونه كه روزي تعطيلي /72

4. بازگشت به زادبوم /90

5. يادبود /102

6. مموزين /114

7. روزگاري كه پسربچه‌اي بودم…. /122

8. سرود سرنوشت هيپريون /132

9. سفر /140

10. زماني كه ايزدان گام بر‌مي‌داشتند… /146

11. در میانگاه زندگانی /152

12. بيرون براي گردشي /158

13. نان و شراب. يكم /162

14. به الهه‌هاي سرنوشت /166

15. اعصار زندگاني /170

16. براي زيمر /174

خداينامه /180

شاپور احمدي