پیام شورای افغانان دنمارک در رابطه به کشتن و به آتش کشیدن جسددختر جوانی در کابل

عصر دیروز نزدهم مارچ خبروحشت بار و تکاندهندهء قتل و به آتش کشیدن جسد دختر بیماری ، به اتهام سوزاندن برگهای قران مجید از مطبوعات کشور  پخش شد . در خبر آمده بود که گروهی افراد به جان آن دختر افتادند و پس ازآنکه  زیر لت و کوب وی را کشتند در حضور داشت افراد امنیتی جسد ش را به آتش کشیدند . عجیب است . برای چنین حرکتی چه نامی میتوان گذاشت جز وحشت و بربریت . از وضع چنین برداشت میشود که در کشور نه قانون است ، نه نظم وجود دارد و نه مرجع بازخواستگر ؛ هر که هرچه میلش بود میتواند بدون هراس انجام دهد . پس از آنکه حادثه زبانزد عام شد و بطور وسیع انتشار یافت ، رئیس جمهور و رئیس شورای اجرائیه بدون اینکه بر چگونگی و ماهیت این عمل وحشیانه و ضد انسانی تماسی بگیرند و آنرا به حیث یک عمل ناشایست نکوهش کنند ، از بررسی موضوع خبر داده اند . دیگر مقامات بلند پایهء حکومت وحدت ملی هم حرفی در زمینه نگفته اند که چگونه چند ولگرد بی سروپا عنان تطبیق قانون بر دست گرفته  به مجازات کسی میپردازد .

شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه این عمل را به مثابهء یک حرکت وحشیانه و غیر انسانی به شدت محکوم میکند ، از مقامات مسوول میخواهد تا هویت این جانیان را تثبیت کرده و چنان سزایی به آنان بدهد تا سایر جنایت پیشگان در آینده جرئت چنین برخورد را نداشته باشند .

عبد الفتاح سکندری – رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک

دوستان  گرامی !در باره  قتل وحشیانه ( خانم  جوان  فرخنده ) اینک  ویدیو  مفصل رااز تلویزیون  طلوع  در لینک ذیل  تماشاه بدارید .

https://www.youtube.com/watch?v=v6tvLMeol7w