خدایا چشم بازم ده : شادروان احــمــد ضــیــا قــاریــزاده

unnamed (1)

     خـــدایـــا  چـــشـم  بــازم  ده  خــدایــا

نـــگاه چـــرخ تـــازم ده  خـــدایـــا

دلــی  ده  ناله  خــیــز َ و سیـنـه پـــرواز

در آن دل  ســـوز  وســـازم ده  خـــدایـــا

خـــدایـــا از حـــقــیــقـــت ده  نـــــشــانم

به حــــق  گـــفـــتــن  روانـــتـــر کـــن  زبـــانـــم

خـــدایــــا از  ره  مــــردم  نـــــوازی

بــــده در  خـــدمــــت   مـــردم  تـــوانـــم