دشــمــن پــــلـــیــد : سیـــد مــحـــمـــد نـــادر خــــرم

          Said_M_Khoram

 خــواهــر  مریـز اشــک تنــها تــو نیستی

مثل  تو  صد هزار  به  ماتم  نشسته است

چون نیک بنگری به چهره باشندگان شهر

رخسار زرد ُ قامت خمیده  و دلها شکسته است

فریــاد طفــل و بیـــوه  زهر کوچـــه میــرســد

در زیر  خاک  تیـره  عزیــزان  نهــفتــه  است

کر گشــته اســت  گوش  فلک  از  غـــریـو ما

این  دشــمــن پــلـــیــد سـخــن کی شــنـفـــتـه اســت

بــا دیــن ســتــیــزد و از دیــن ســخــن زنــــد

در عــمـــر خود ســخــن  حـــق نــگـــفـــتــه است

قـارون ملک مــا که نــه نــان داشـــت و نــه آبــرو

امــروز چـــو اژدهــا بــه ســر گــنــج خــفــتــه است

ســیــد مــحــمــد نــادر خــــرم