ســازمان همـــکاری شانگهـــای وچــالش هــای روبروی امـــریکا : نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو

 karimi ahmad ali   رشد روزافزون شانگهای وموضعگیری قاطعانه رو درنظم جدید بین المللی برعلیه جهان یک قطبه طراحان انقلابهای رنگی راغافلگیرو عصبی وامریکا رابه چالش ها ونگرانی های جدید روبروگردانیده است. برای نخستین باربعد ازدوران خواب ومستی طولانی بوریس یلستن نخستین رییس جمهورروسیه ولادیمیرپوتین درسال 2007 درکنفرانس امنیتی مونیخ یکه تازی ومداخله امریکا رادرنظم جدید بین المللی و تجاوز آنرا درامورداخلی کشورها بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل محکوم واعلام نمود که روسیه باپیروی ازسیاست عملگرانه، احترام متقابل ورقابت های

جوانمردانه وصادقانه درهمکاری های بین المللی وارتقای نقش سازمان ملل درحل مناقشات واختلافات ازطریق مذاکره وبدون استفاده اززورحمایت نموده وآقابابایی رادرنظم نوین جهان مردود دانسته وازمنافع خود دفاع مینماید.

ما به کسی حق نمیدهیم که دموکراسی را به مایاد بدهد،  زبان تهدید وزوردرروابط وهمکاریها برای ماغیرقابل تحمل است. درجهان معاصرهیچ کشوری ولوبزرگ و مقتدربه تنهایی نمیتواند دنیا رااداره نماید. پوتین درمونیخ ماهرانه مراکزاغواگرانه انقلاب های رنگی را درجمهوری های سابق شوروی که بنام دموکراسی ودفاع ازحقوق بشرازجیره خوران ومجریان ایدیالوژی هژمونی امریکا بودند وازواشنگتن رهبری میگردیند افشانمود که درواقع چون پایان ماه عسل جهان یک قطبه وبلند پروازی های واشنگتن درنظم جدید جهان منعکس گردید. 

بعدازاین سخنرانی یکی از مراکزعمده انقلاب های رنگی درقفقازکه مهم ترین نقطه ژوپولیتیک بعدازفروپاشی دیواربرلین بودفروریخت ودراثروابستگی کامل ساکا شیویلی رییس جمهوری سابق گرجستان به امریکا وسیاست های ماجراجویانه اوابخازی واستیای جنوبی چون جمهوری های مستقل ازگرجستان اعلام استقلال نمودند. تقویت روابط روسیه وچین دوکشوربزرگ اتمی درسازمان همکاری شانگهای خواب امریکا را درباره مبارزه باتروریسم وداعش بی تعبیر خواهدگردانید این دوکشوربزرگ اتمی نه تنها در داخل سازمان ملل برعلیه امریکا ازحق وتواستفاده می نمایند بلکه درسازمان همکاری شانگهای نیزبرعلیه سیاست های سلطه جویانه امریکا ونفی جهان یک قطبی درروابط بین المللی اتفاق نظردارند، پیشرفت های معجزآسای چین اژدهای زرد درامور اقتصادی واشتهای حسودانه آن درمنابع انرژی جهان واحیای بطی وهدفمندانه روسیه شانگهای را به بزرگترین مرکزسیاسی،اقتصادی وامنیتی درمنطقه تبدیل خواهد گردانید. 

کارشناسان بیطرف علایق مشترک اعضای شانگهای راچون چالش های جدید امریکا واحیای مجدد جنگ سرد تعبیروتفسیرمینمایند. اگرروسیه وچین درتقسیم انرژی جهان جوربیایند، سازمان همکاری شانگهای درآینده بزرگترین خطربه منافع امریکا درآسیا، افریقا، امریکای لاتین وکشورهای خاورمیانه خواهد گردید، هم اکنون سران کشورهای محافظ کار عرب ازحمایت بدون چون وچرای امریکا ازاسراییل نگرانی دارند وخوشبینی خودرا به عضویت درشانگهای پنهان نمی نمایند. فراموش نباید کرد که در تخته سطرنج ژوپولیتیک جهان روسیه بعدازغفلت وگذشت های یکجانبه بسود امریکا که سالهای 1990 عامل اصلی جهان یک قطبی گردید حالا با حرکت وگذاشتن دقیق دانه ها هدفش مات گردانیدن شاه درنقشه ژوپولیتیک منطقه است.اختلاف درروابط روسیه وامریکا یک امرمعمولی است واختلافات درروابط دوکشورهمیشه باقی خواهد ماند. 

اما سناریوی واشگتن در کودتای اوکراین درسال 2014 که باحمایت مستقیم کشورهای غربی اجراگردید روابط دوکشورراتیره تراززمان جنگ سردگردانیده است. الحاق مجدد جزیره کریما مروارید روسیه تزاری وحمایت کامل روسیه ازجدایی طلبان شرق اوکراین ازکیف زخمهای کهن جنگ دوم جهانی را درذهن اروپایی ها تازه گردانیده است وایجاد پایگاه های نظامی ناتو درپولند وکشورهای بالتیک به عکس العمل شدید وبی سابقه کریملن مواجه گردیده است وولادیمیرپوتین هوشدارداده است که روسیه درمقابل هرنوع تجاوزبااستفاده ازاسلحه اتمی ازقلمروخوددفاع خواهدنمود وتوسعه سازمان نظامی ناتورا دراوکراین وگرجستان تهدید به امنیت ملی خودمیداند.اروپایی هامیدانندکه تامین امنیت منطقه بدون اشتراک روسیه ناممکن است، اگرچه درتحریم های اقتصادی درکنارامریکا ایستاده اند، بامیداینکه دراثرفشاراقتصادی وجنگ خبری ازدرون مردم رابرعلیه پوتین تحریک نمایند تاپوتین ازقدرت برکنارگردد ولی تلاش های تکرارانقلاب رنگی مانند اوکراین درروسیه نتیجه معکوس داده است. الحاق کریما وجنگ اوکراین مردم روسیه وتمام جناحهای سیاسی مخالف رامتحد گردانیده وحتی لیبرال های طرفداربه امریکا که دربین مردم به نام اقلیت خائین ویاستون پنجم مشهورگردیده اند ظاهرا نیزخود رامدافع امنیت ملی روسیه وانمود میگردانند ومردم صبورروسیه که دراثربحران،کاهش ارزش روبل دربرابردالروافزایش تورم درمواداولیه امنیت اقتصادی خودرا ازدست داده اند ازسیاست پوتین پشتبانی مینمایند وامروز محبوبیت پوتین ازپانزده سال پیش که درانتخابات ریاست جمهوری پیروزگردیده بود بیشترگردیده است.ازروزیکه پوتین واردکریملین گردید درنزدغربی ها یک سوال تاهنوزبی جواب باقی مانده است،پوتین کیست؟ اما روسها او را ناجی روسیه واحیای امپراطوری مقتدر وبرباد رفته میدانند.مخالفین وموافقین اتفاق نظردارند اگرپوتین نمی بود فروپاشی روسیه مانند شوروی سابق ناگزیربود.

روسیه درماه جولای سال جاری میزبان پانزدهمین همایش سران کشورهای شانگهای وبریک میباشد.این همایش دراوفا مرکزباشقرستان یکی ازجمهوری های مسلمان نشین روسیه برگزارمیگردد.دراین همایش به علاوه سران کشورهای عضو وناظرشانگهای بیشترازدوهزارمهمان اشتراک خواهند ورزید وده هزاراز دانشجویان داوطلب که زبانهای خارجی رامیدانند ازمهمانان استقبال خواهد نمود، دراین جمهوری به استقبال سران شانگهای فرودگاه جدید به استاندارد اروپا وهوتل های پنج ستاره ومدرن اعمار گردیده است.دکتورعلی احمد کریمی اتشه فرهنگی مسکو