مقتدی عشق – نوشته : نذیر ظفر

 ظفر

رگ رگم چــــاپ پای عشق شده

تار و پودم صـــــدای عشق شده

صو فیا نا له ای مرا بــــــــــشنو

سینه ام خا نقای عــــــــشق شده

یار از دل نمــــــــــــــیرود بیرون

بخدایم خـــــــــــــــدای عشق شده

چیزی گر در بســـــــــاط من نبود 

همـــــــــه هستی فنای عشق شده 

عمــــــــــر شد آخر و از آن شادم

صــرف چون از برای عشق شده

هر تنفــــــــــس هوای جلوه اوست

بـــــــــنده گی در فضای عشق شده

با بصــــــــــیرت ببین به مسلخ دهر 

جان ســــــــپردن سزای عشق شده

زاهد و شـــــــــــــیخ را بگو از من 

کــــــــــه (ظفر) مقتدای عشق شده