تقاضای افغانهای مقیم آسترالیا در مورد کتاب دزدی آقای کاظم کاظمی

از فامیل غبار احتراماْ خواهشمند هستیم این خاین بی وطن را که در ایران زندګی دارد به واسطه پولیس انترپول تحت تعقیب قضایی قرار بدهند
April 27 at 7:59am”
https://www.facebook.com/pages/Afghans-in-Australia/260735614115968
Afghans in Australia
انجمن
عکس Afghans in Australia
انجمن · ‏۶‏ پسند
عکس ‏‎Afghans in Australia‎‏