درد بینوایی نوشته نذیر ظفر

zafarnazir

ز بســـکه شهره شده درد بینوایی ما

 نمیکــــند کسی جرات به آشنایی ما

بغیر یار مرا حسن هر کی باد حرام

ببین به منــــصب تقوا و پارسایی ما

گدای کوی قـــناعت اگر شدم بد نیست

ز شاه دزد و دغل بهتر است گدایی ما

اگر زمام وطن دورم عیـــب من نکنید

هزار وصل نهانســـــــت در جدایی ما

رقیب را (ظفرا) طعـــــنه سار میگویم

که کور باد دو چشمت ز روشنایی ما

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.