.. همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد: پدرام کاظمی

پترام  کاظمی
.. همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد
اگر حال دلت خوب باشد؛
هوا آنقدرا هم آلوده نیست؛
از پس اجاره خانه هم می شود برآمد؛
و بیماری کودکت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می شود وآرام می گیری؛
اگر حال دلت خوب باشد،
فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی،
حال دلت که خوب باشد
آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی …
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت، که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!
حال دلت که خوب باشد …
می شوی همبازی بچه ها؛ برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است؛
و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد ..
الهی که حال دلتون خوب باشه …