تلافی غمها : نوشته نذیر ظفر

zafarnazir

ما را کســـــــی به مهر تما شا  نمیکند

بر گلــــــــــشن خزان زده ماوا نمیکند

سر مایه جــــــــوانی ما شد سپند عشق

افســـوس ها ؛   تــــــلافی غمها نمیکند

خوبان دری محبت خود بسته روی ما

حتی که ناز و عــــــشوهِ بیــــجا نمیکند

چون مرده روی آب حقیرانه می رویم

ما را قـــــبول ؛ دامــــــــن دریا نمیکند

ســــاقی بــــــــهر که جام دهد با تبسمی

با خـــــــــشم هم نگاهی سوی ما نمیکند