غرق آتش وخون است : سید محمد نادر خرم

Said_M_Khoram

خون ز آسمان بارد ابر  بهمن کابل

جای  لاله خون  می جوشد خون بدامن کابل

سبزه زار و گلزارش زرد و زار  و بریان است 

غرق  آتش  و خون است سرو  و سوسن کابل

نی  گل  است  ونی  بلبل مردمان  همه بسمل 

شعله میزند آتش   کوی  و برزن  کابل

جای  آب  بارانش  مرمی  از  هوا  بارد

العطش همی  گوید باغ  و گلشن  کابل 

می روم بصد ارمان سوی  ملک  غیرستان

جای  امن  وامان نیست  شهر و مسکن کابل