شبانگاه خونين كابل ٬ به مناسبت واقعه دلخراش و جان گداز در ” شاه شهيد” كابل كه به شهادت و جراحت بيش از چهار صد تن منجر شد: ارسالی استاد توریالی اچکزی

تو قتل بى گناهان كردى و نامت نهى انسان

هزاران مرتبه دارد شرافت بر تو هر حيوان

” شهادت” بر زبان رانى و معنايش نمى دانى

خلاف أمر الله و رسولش مى برى فرمان  

تو اى مزدور پاكستان كه پول خون خود گيرى

ز بيگانه برى فرمان ز بهر كشتن افغان

گروه نابكار خود فروش اجنبى پرور

كه در أطوار شيطانى شده تسليم وى شيطان

كند زير بغل قرآن و در دست دگر شمشير

چو شمشيرش نشد كارا بر آرد از بغل قرآن

بريزد خون مرد و زن ، جوان و پير و كودك را

نه ترسى از خدا دارد نه هم يك ذَرَّه ى وجدان

جناياتى چنين هرگز نگشته ثبت تاريخى

نه تاريخ جهان را بوده باشد اين چنين دوران

به خود كشتن و همنوع كشتن خود مى دهد فتوا

شهادت خواندش ان را” سميع الحق ” “، فضل رحمان”

چه بى ننگ و  چه بى شرم و چه بى عار اند اين دو تن

بيايد عار انسان را از اين افراد نا انسان

شبانگه انفجار بس مهيب از سوى آى إس آى

تكان داد “شاه شهيد” و كرد آن با خاك وخون يكسان

چه سر هارا تو بى تن بينى و تن ها بدون سر

سرِ پير و جوان و كودك و مرد و زنِ افغان

به هر جا كشته بينى اوفتاده با تنِ خونين

به هر سو بنگرى مجروح و زخمى هاى بى درمان

جسد ها هر طرف افتاده بينى لاله گون در خون

بسا اعضاى انسانى به شاخ و برگ آويزان

تنِ ان طفل در قنداق را پهلوى مادر بين

تو گويى شسته با خون خودش رخساره تابان

ميان كشتگان بينى كه مى پالند مرد و زن

كه تا شايد كنند پيدا ز اقوام و ز نزديكان

فتاده “شير چوشك” از لبان طفل معصومى

فرا خواند تو گويى صاحبش را بين مجروحان

عروس و تازه دامادى ميانِ حِجله ى خلوت

سپردند در ميان خاك جان خويش با جانان

يكى كودك ميان دو جنازه بادو دست خويش

به سر مى كوبد و گريان كه مادر جان و پدر جان

مراد از ارتكاب اين چنين اعمال نا هنجار

بود بد نامى اسلام و كشتار مسلمانان

بگيرند پول از هر مشرك و بيگانه و كافر

كنند تأسيس ” مغز شويى” كه شويد مغز نادانان

به عنوان ” شهادت” مى فرستندش به ملك ما

كه تنگش در بغل گيرند حورانِ سيه چشمان

خلافِ أمر حق و گفته ى پيغمبر برحق

به كشتن مى دهند او را و جمعى از مسلمانان

پيامبر داده هشدارى سزاى انتحارى را

جهنم  جاى او باشد كه در آن هست جاويدان

خدا داند چه رمز و راز مى باشد كه هر رهبر

به هر سازى همى رقصد كه بنوازد پاكستان

ببخشايد خدا بر اين شهيدان عزيز ما

شكيبايى و صبرش را دهد بر ملت افغان

ششم اگست ٢٠١٥

فريمونت، كاليفورنيا